aboutus
โพรไฟล์ QC

เราจะทำตัวอย่างก่อนการผลิตจำนวนมากและหลังจากได้รับการอนุมัติตัวอย่างแล้วเราจะเริ่มการผลิตจำนวนมาก ทำการตรวจสอบ 100% ระหว่างการผลิต จากนั้นทำการตรวจสอบแบบสุ่มก่อนบรรจุ ถ่ายภาพหลังจากบรรจุ

Shenzhen Imore Technology Co., Ltd ควบคุมคุณภาพ 0

รายละเอียดการติดต่อ